Actes de la Diputació

Cerca avançada d'acords

Indiqui la paraula o paraules clau en qualsevol dels camps de cerca de la base de dades. Si desconeix en quin camp ha de fer la cerca pot utilitzar el camp Text lliure. Els camps que tenen un botó actiu a la dreta permeten visualitzar el llistat de les paraules indexades en aquest camp.

Pot utilitzar operadors booleans per fer cerques entre termes als camps, amb aquesta sintaxi: I = & O = | NO = ! i de truncament *. Pot utilitzar operadors de rang per fer cerques sobre dates: > = major que, < = menor que, : entre dates (2006:2009). Consulti el fitxer d' AJUDA per a obtenir més informació.

El fet de no incorporar els accents no afecta el resultat de la cerca.