Actes de la Diputació

Cerca bàsica d'acords
Totes les paraules Alguna paraula Frase Exacta
Indiqui la paraula o paraules clau a cercar tenint en compte que:

• L'opció "Totes les paraules" recupera, per defecte, els termes incorporats a la cerca amb l’operador I. Per exemple, la cerca "camí veïnal" equival a "camí I veïnal".

• L'opció "Alguna paraula" recupera, per defecte, els termes incorporats a la cerca amb l’operador O. Per exemple, "devolució retorn" equival a "devolució O retorn".

• L'opció "Frase exacta" recupera pel terme o termes exactes incorporats a la cerca. Per exemple, "aprovació acta anterior" equival a “aprovació acta anterior”.

El fet de no incorporar els accents no afecta el resultat de la cerca. També cal recordar que pot utilitzar l’operador de truncament *. Per exemple "urb*" per trobar "urbà, urbanisme, urbanístic, urbanització", etc.