Objectius  • Dotar els Ajuntaments d’una eina de tractament, consulta i recuperació dels continguts informatius de la documentació essencial municipal.
  • Millorar i ampliar el principi de publicitat dels acords presos en el grau que la Llei i cada Ajuntament determinin, tot garantint el principi constitucional d’accés a la informació.
  • Instrument de recerca d’informació per a investigadors i ciutadans. També, per a la pròpia administració i els seus responsables que sovint necessiten la informació i els antecedents necessaris per a una millor presa de decisions
  • Crear un Arxiu Electrònic de Seguretat de les còpies dels fitxers originals de les actes dels Plens i de les Juntes de Govern Local dels municipis de les comarques gironines per tal de garantir la preservació i conservació de la documentació bàsica dels municipis en el cas que pogués arribar a ser destruïda o malmesa per diverses causes.
  • Augmentar l’eficàcia i transparència de l’administració pública.
  • Avançar cap a la integració de l’administració local en el marc de la societat de la informació.